Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuus merkitsee kaikille yhtäläistä mahdollisuutta osallistua rullalautailun pariin. Liitto pyrkii toiminnassaan lisäämään kaikkien nuorten osallisuutta ja ehkäisemään syrjäytymistä itseään reflektoivilla teoilla ja kohdistaa positiivista erityishuomiota niitä tarvitseville. Osallisuus on mukaan pääsemistä ja mukaan kuulumista. Kokemusta siitä, että tulee omana itsenään nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Kannustamme rullalautayhteisöjä osallisuuteen omalla esimerkillämme. Näkyvä yhdenvertaisuussuunnittelu on osallistavaa toimintaa. Monipuolinen, osallistava kaikkien saavutettavissa oleva laji-, järjestö- ja tapahtumatoiminta. Nykyisin rullalautailu on monikulttuurinen ja täydellinen vähävaraisille ihmisille ja taloudellisesti estyneille perheille. Harrastamisesta on tullut nykyisin iso lovi perheiden kukkaroihin.

Ensisijaisesti laji on omaehtoinen ja välineenä rullalauta on edullinen. Laji ei ole elitistinen ja sitä voi harrastaa missä vain. Rullalautailu on edelleen vahvasti elämäntapa laji, joka sitoo nuoret ja aikuiset yhteen erityisesti parkeilla. Rullalautaliitto pitää myös tärkeänä sitä, että myös tapahtumien ja kilpailujen kuten: Helride ja sm- kisojen osallistumiskustannukset pysyvät alhaisina. Kotimaista tapahtuma- ja kilpailutoimintaa ylläpitää Rullalautaliitto, seurat ja lajintoimijat.

Lajina Rullalautailu on edelleen vahvasti miehinen ja aikaisempina vuosina Tytöt, naiset, sukupuoli-ja seksuaalivähemmistöt ovat jäänet jalkoihin vähäisen harrastajakuntansa vuoksi. Rullalautaliitto kutsuu vähemmistöt mukaan toimintaansa suunnittelemalla näkyvästi yhdenvertaisuus näkökulmia. Liitto haluaa olla arvojohtaja ja näyttää esimerkkiä myös muille järjestöille vähemmistöjen kohtelussa. Rullalautaliitto pyrkii toimillaan lisäämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kiinnittämällä huomiota naisten ja vähemmistöjen näkyvyyden lisäämiseen ja ottamalla naistoimijoita mukaan toimintaan ja Tyttörullalautailijoiden osaamista vahvemmin mukaan tapahtumien ja toimien järjestämiseen. Viimevuosina Tyttörullalautailijat ovat saaneet valtavasti lisää harrastajia ja tätä kautta rullalautailuun on lajina tullut laajempaa harrastaja diversiteettiä. Tyttörullalautailijat Ry:llä on myös tietotaitoa vähemmistöasioissa. Rullalautaliitto haluaa tukea osallisuutta.

Harrastajakunnan monipuolistuminen rikkaudessaan luo myös paineita ja ristiriitoja. Rullalautaliitolla on nolla toleranssi kaikkeen syrjintään, häirintään ja kiusaamiseen. Liitolla on myös jyrkkä kanta vihapuheeseen ja siihen puututaan välittömästi. Liitto haluaa omalla esimerkillään tukea nuorten hyvinvointia ja osallisuutta ilman syrjinnän pelkoa. Rullalautaliitto ymmärtää, että lajin historiaan liittyviä stigmoja liittyen naisiin, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin pitää purkaa. Valitettavasti rullalautailussa on termejä, jotka ovat vähemmistöjä ulossulkevia. Suuri osa harrastajista ei tunnista termien olevan syrjiviä ja ne ovat juurtuneet kielenkäyttöön. Liiton tapahtumissa ja liiton viestimissä ei käytetä syrjivää homo- ja transfobista terminologiaa. Liitto pyrkii tunnistamaan välillisesti ja välittömästi syrjiviä rakenteita.


Alle on koottu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimintaan liittyviä käsitteitä:

Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien sukupuolien välistä syrjimättömyyttä. Tämä käsittää myös sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjimättömyyttä.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa syrjimättömyyttä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Yhdenvertaisuudelle rinnakkaisia käsitteitä ovat laaja-alainen tasa-arvo ja moninaisuus tai monimuotoisuus.

Suvaitsevaisuus käsitteessä ongelmallista on, että se tapahtuu valtasuhteissa ylhäältä alas,enemmistöltä vähemmistölle. Hyväksymiseen liitetään ehto: suvaitsen sinua, vaikka olet erilainen. Eli esimerkiksi suvaitsen sinua vaikka et ole hetero tai suvaitsen sinua siitä huolimatta että et puhu suomea. Suvaitsemisen voi myös perua: en enää suvaitsekaan sinua. Yhdenvertaisuus on sen sijaan ehdotonta ja luovuttamatonta. Jokainen on yhdenvertainen eli samanarvoinen toisen kanssa sellaisena kuin on. On tärkeää, että tavoitteenamme rullalautaliitossa on yhdenvertaisuus eikä suvaitsevaisuus.

Normit
ovat sääntöjä ja oletuksia siitä, miten tiettyjen asioiden tulisi olla. Niitä on kaikkialla yhteiskunnassa – myös rullalautailussa. Yleisiä normeja ovat esimerkiksi heteronormi, kahden sukupuolen normi, vammattomuusnormi ja ihonvärinormi.

Vähemmistöstressistä puhutaan, kun halutaan kuvata psyykkisiä tai fyysisiä reaktioita, joita vähemmistöasemassa olevat henkilöt kokevat eläessään jatkuvasti normin ulkopuolella. Vähemmistöstressiä voi aiheuttaa kokemuksen sosiaalisesta ulkopuolisuudesta. Se koetaan jatkuvana joutumisena kyseenalaistetuksi tai tehdyksi näkymättömäksi ja eri muodoissa ilmenevänä syrjintänä tai syrjinnän pelkona.

Homoa- ja transfobia eivät ole varsinaisia fobioita, vaan se on pikemminkin verrattavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin. Nämä ilmiöt voi ilmetä voimakkaina epävarmuuden, vastenmielisyyden tai vihan tunteina tai järjenvastaisena negatiivisten ominaisuuksien liittämisenä henkilöihin tai ilmiöihin, jotka ovat heteronormin ja sukupuolinormin vastaisia. Käsitettä transfobia käytetään vastaavista reaktioista, jotka kohdistuvat cis-normatiivisista oletuksista poikkeaviin henkilöihin tai ilmiöihin.

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan tasa-arvolaissa henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Tasa-arvolain syrjintäsäännökset koskevat myös syrjintää, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen.

Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat tiettyyn ryhmään, tunnustavat tiettyä uskontoa tai kuuluvat sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön. Syrjintää voi olla yksittäinen teko (ulkopuolelle sulkeminen) tai se voi olla seurausta epäoikeudenmukaisuutta tuottavista käytännöistä, säännöistä tai normeista. Välillisenä syrjintänä pidetäänkin sitä, että näennäisen neutraali kohtelu tai käytäntö johtaa syrjiviin lopputuloksiin.

Välitön ja välillinen syrjintä
Välitöntä sukupuoleen perustuvaa syrjintää on naisten ja miesten asettaminen eri asemaan sukupuolen perusteella, eri asemaan asettaminen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä sekä eri asemaan asettaminen sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.
Välillistä sukupuoleen perustuvaa syrjintää on eri asemaan asettaminen sellaisen säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, joka vaikuttaa sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun nähden neutraalilta, mutta jonka vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella.

Esteettömyys tarkoittaa rakennetun ympäristön toimivuutta, sekä palveluiden ja viestinnän saavutettavuutta kaikkien käyttäjien kannalta. Fyysisen esteettömyyden lisäksi esteettömyys voi olla sosiaalista, taloudellista, tiedonsaannin tai näkyvyyden esteettömyyttä.

Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. Esimerkiksi rasistiset vitsit tai seksuaalivähemmistöön kuuluvan henkilön nimittely ovat esimerkkejä häirinnästä.

Positiivinen erityskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän asemaa ja olosuhteita parantavia erityistoimenpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen eivätkä asteeltaan muodostu toisia syrjiviksi.

Muunsukupuolinen/transgender.
Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolella. Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muullekin ei-binääriselle sukupuolen kokemiselle. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät siksi koe termiä omakseen.

Transsukupuolisen ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla mies, nainen ja/tai jotain muuta. Transsukupuolinen ihminen voi korjauttaa kehoaan vastaamaan kokemaansa sukupuolta. Transsukupuoliselle on tärkeää, että hänet kohdataan oikeassa sukupuolessaan, minkä vuoksi sukupuolen korjauksen sosiaaliset ja juridiset ulottuvuudet ovat myös tärkeitä.